Veileder for smittevern

Skriv inn undertittel her

Regjeringen anbefaler at arrangør begrenser antall deltakere til 200 personer der all aktivitet er utendørs men maksimalt 10 inne der det ikke er faste plasser. Dvs at ingen aktivitet vil foregå innendørs under vår festival

Generelle retningslinjer

Folven Toppturfestival har ansvar for at arrangement og aktiviteter er i tråd med gjeldende råd og anbefalinger for smittevern fra helsemyndighetene. Følgende generelle retningslinjer skal til enhver til følges:


• FT skal holde seg oppdatert på nasjonale regler og anbefalinger om smittevern, og vil også holde seg oppdatert om lokale regler/anbefalinger.
• FT skal gjøre egne vurderinger av hva som er viktig for at deltakere på aktiviteter og arrangement skal føle seg trygge.
• FT og Folven Camping er smittevernansvarlig på de ulike stedene og er ansvarlig for at alle frivillige er kjent med smittevernveilederen.
• FT skal informere deltakere i forkant av arrangementet eller aktiviteten om hvilke regler som gjelder for antall personer, avstand til hverandre og andre smittevernregler.

Symptomer og sykdom

Følgende personer kan ikke delta på Folven Toppturfestival
• Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19
• Personer som er i karantene eller isolasjon Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, har karanteneplikt i 10 døgn etter nærkontakten. Hvis en i husstanden har bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter derfor holdes i karantene. Nærkontakter som utvikler symptomer på covid-19 skal oppholde seg i isolasjon. Alle nærkontakter til personer som er bekreftet smittet bør teste seg. Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon og hvor covid-19 ikke er påvist, kan delta i aktiviteten så lenge de har vært symptomfrie i minst ett døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren bør imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

Smittesporing

Som arrangør skal FT ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommune ved en eventuell senere smittesporing. FT er ansvarlig for å følge disse tiltakene for å kunne overholde denne oversikten:
• Listene må være korrekt og skal oppbevares forsvarlig i 14 dager. Listene skal ikke være tilgjengelig for uvedkommende. Kommuneoverlege/bydelsoverlege har ansvar for arbeidet med smittesporing og blir varslet dersom en person tester positivt

Hygiene og renhold

Sørg for god hygiene. Frivillige og deltakere på FT skal ha god hygiene og følge FHIs råd om håndhygiene, hostehygiene og rengjøring. 

Håndhygiene

Det skal legges til rette for god håndvask der det er mulig, fortrinnsvis med såpe og vann. Antibac eller annet desinfiserende middel erstatter såpe/vann hvis ikke dette er tilgjengelig.
Alle må vaske/desinfisere hendene før måltider inntas.

Avstand og nærkontakt

I følge FHI regnes man som en «nærkontakt» hvis:

❖ man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene og kontakten har vært
• under 1 meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
• direkte fysisk kontakt ELLER
• direkte kontakt med sekret.

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand mellom personer gjelder i alle situasjoner! Det anbefales også å unngå unødvendige reiser innenlands til og fra områder med høyt smittepress.